Algemene voorwaarden Manege Castellum
 

Artikel 1 Definities Annulering De schriftelijke mededeling van de Klant aan Gebruiker, dat van één of meer overeengekomen diensten géén of slechts gedeeltelijk gebruik zal worden gemaakt; of de schriftelijke mededeling van Gebruiker aan de Klant dat één of meer overeengekomen diensten niet of slechts gedeeltelijk verstrekt zullen worden. Gebruiker Manege Castellum, Reijerscop 28 te de Meern, die bij het aangaan van rechtsbetrekkingen deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart. Klant Natuurlijk persoon of rechtspersoon, waarmee Gebruiker een overeenkomst aangaat. Paard Paard of pony. Reglementen De veiligheidsvoorschriften en gedragsregels (, alsmede eventuele overige reglementen), als gehanteerd door en vermeld op de website van Gebruiker en die in de kantine van Gebruiker ter inzage liggen. Reserveringswaarde Bij overeenkomsten voor bepaalde tijd: de totale omzetverwachting (in beginsel bestaande uit de overeengekomen prijs); bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd; één maal het overeengekomen maandbedrag.

Artikel 2 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking tussen Gebruiker en de Klant.

Artikel 3 Aanbod, aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten Lid 1 Een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst dienst schriftelijk door Gebruiker uitgebracht te zijn. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker zijn aanbod, ondertekend door de Klant, retour ontvangt. Lid 2 Overeenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst zelf iets anders blijkt.

Artikel 4 Prijs en prijswijziging Lid 1 Gebruiker hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de Klant van Gebruiker wenst te betrekken. Voor zover Gebruiker standaard prijzen hanteert, heeft hij deze schriftelijk vastgelegd door middel van een prijslijst als vermeld op zijn website en die in zijn kantine ter inzage ligt. Lid 2 Gebruiker heeft het recht om zijn prijzen te verhogen. Iedere verhoging van standaard prijzen wordt tenminste 1 maand voor dat deze ingaat schriftelijk aan de Klant bekend gemaakt. Indien de Klant niet akkoord gaat met een dergelijke prijsverhoging, heeft hij het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand. Lid 3 Wijzigingen in het BTW tarief worden te allen tijde aan de Klant doorberekend. 

Artikel 5 Betaling, verzuim en incassokosten Lid 1 Betaling vindt plaats in contanten dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door Gebruiker opgegeven bankrekeningnummer dan wel door middel van automatische incasso. Lid 2 Gebruiker verstrekt zijn diensten uitsluitend op basis van vooruitbetaling, behoudens voor zover hij met de Klant schriftelijk iets anders is overeengekomen. Lid 3 Indien de Klant niet binnen de door Gebruiker gehanteerde betalingstermijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Lid 4 Vanaf het moment dat hij in verzuim is, is de Klant tot aan de datum van algehele voldoening de wettelijke rente (ex artikel 6:119 BW) verschuldigd. Lid 5 Zodra de Klant 15 dagen in verzuim is, raakt hij daarnaast buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd ten bedrage van 15% van het openstaande bedrag.

Artikel 6 Niet-nakoming overeenkomst en retentierecht Lid 1 Indien een partij een verplichting uit een overeenkomst niet nakomt, heeft de wederpartij het recht om nakoming van zijn daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Lid 2 Indien de Klant zijn financiële verplichtingen jegens Gebruiker niet nakomt, heeft Gebruiker een recht van retentie met betrekking tot al hetgeen (zoals bijvoorbeeld een Paard) hij van de Klant onder zich heeft. Lid 3 Zodra de Klant langer dan drie maanden in verzuim is, heeft Gebruiker het recht om -na verkrijging van een executoriale titel- de eigendommen (zoals bijvoorbeeld een Paard) van de Klant te verkopen en de opbrengst daarvan te verrekenen met hetgeen de Klant aan hem verschuldigd is. Lid 4 Gebruiker zal het voornemen tot verkoop van een Paard uiterlijk één maand voorafgaand aan de voorgenomen verkoopdatum schriftelijk aan de Klant meedelen.   

Artikel 7 Beëindiging overeenkomst Lid 1 Gebruiker kan -met inachtneming van een opzegtermijn van één maand- een overeenkomst voor onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen wanneer zich één van de volgende situaties voordoet, namelijk: - dat ten gevolge van overheidsmaatregelen van Gebruiker in redelijkheid niet langer kan worden verlangd dat hij de overeengekomen diensten blijft leveren; - dat Gebruiker zijn bedrijf beëindigt; - dat om andere redenen voortzetting van de overeenkomst, na afweging van wederzijdse belangen, redelijkerwijs niet van Gebruiker kan worden gevergd. Lid 2 Gebruiker kan iedere overeenkomst -met onmiddellijke ingang- per aangetekende post opzeggen: - indien de Klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers -ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing- voor zodanige overlast blijven zorgen dat de goede sfeer op en/of de goede naam van het bedrijf van Gebruiker, naar diens oordeel, op ontoelaatbare wijze wordt aangetast; - indien er voldoende aanwijzingen bestaan, naar het oordeel van Gebruiker, dat de Klant de overeenkomst is aangegaan om andere redenen dan Gebruiker bij het aangaan van de overeenkomst mocht verwachten; - indien de Klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers de verplichtingen uit een overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de Reglementen -ondanks voorafgaande waarschuwing- niet of niet behoorlijk naleven op dusdanige wijze dat van Gebruiker in redelijkheid niet langer kan worden verlangd dat de overeenkomst wordt voortgezet; - indien zich de situatie voordoet dat de veiligheid respectievelijk de gezondheid van enig Paard dan wel van mensen in gevaar komt, met dien verstande dat in geval van acuut, ernstig besmettingsgevaar een dergelijk gevaar Gebruiker niet het recht geeft om een overeenkomst op te zeggen, maar wel om het Paard tijdelijk in een quarantaine box te plaatsen dan wel zodanig te stallen dat de kans op besmetting van andere Paarden zoveel mogelijk wordt beperkt. Lid 3 In geval van beëindiging van een overeenkomst -bijvoorbeeld door opzegging door Gebruiker- blijft de Klant in ieder geval gehouden om tot aan de beëindigingsdatum de overeengekomen prijs te betalen. Lid 4 Als een overeenkomst is geëindigd, dient de Klant het bedrijf van Gebruiker te verlaten, met medeneming van al zijn eigendommen.

Artikel 8 Annulering door de Klant Lid 1 Indien sprake is van een overeenkomst die betrekking heeft op groepsactiviteiten en/of bijzondere evenementen en/of het ter beschikking stellen van accommodatie, dient de Klant zich aan de volgende annuleringsregeling te houden. Lid 2 De Klant is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Gebruiker het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedagtekend te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de Klant geen rechten ontlenen. Lid 3 Indien de Klant in het geheel niet verschijnt op de afgesproken dag en -eventueel- tijdstip, zonder de overeenkomst te hebben geannuleerd, is hij verplicht om de volledige reserveringswaarde te betalen. Lid 4 Indien niet alle overeengekomen diensten worden geannuleerd, wordt de hierna volgende annuleringsregeling pro rata toegepast (op de geannuleerde diensten). Lid 5 Bedragen die Gebruiker in verband met een goede uitvoering van de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geraakt, dienen in alle gevallen door de Klant  volledig aan Gebruiker te worden vergoed. Dergelijke betalingen strekken in mindering op hetgeen de Klant op grond van de hierna volgende bepalingen aan Gebruiker verschuldigd raakt. Lid 6 Bij annulering meer dan 1 maand voor de overeengekomen datum (waarop de Klant zou verschijnen om aan de overeengekomen groepsactiviteit en/of het bijzondere evenement deel te nemen en/of van de door Gebruiker ter beschikking te stellen accommodatie gebruik te maken) is de Klant niet gehouden enig bedrag te betalen (aan Gebruiker). Bij annulering meer dan 14 dagen, maar minder dan één maand voor de overeengekomen datum is de Klant gehouden 15% van de Reserveringswaarde te betalen. Bij annulering meer dan 7 dagen, maar minder dan 14 dagen voor de overeengekomen datum is de Klant gehouden 35% van de Reserveringswaarde te betalen. Bij annulering meer dan 3 dagen, maar minder dan 7 dagen voor de overeengekomen datum is de Klant gehouden 60% van de Reserveringswaarde te betalen. Bij annulering meer dan 24 uur, maar minder dan drie dagen voor de overeengekomen datum is de Klant gehouden 85% van de Reserveringswaarde te betalen. Bij annulering 24 uur of minder voor de overeengekomen datum is de Klant gehouden de volledige Reserveringswaarde te betalen. 

Artikel 9 Annulering door Gebruiker Lid 1 Iedere overeenkomst betreffende een groepsactiviteit en/of bijzonder evenement wordt door Gebruiker aangegaan onder het voorbehoud dat er voldoende deelnemers zijn, alsmede dat er voldoende capaciteit is. Lid 2 Indien er onvoldoende deelnemers zijn en/of onvoldoende capaciteit beschikbaar is, heeft Gebruiker het recht om de betreffende overeenkomst te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.

Artikel 10 Gedragsregels Lid 1 De Klant, zijn gezinsleden en zijn bezoekers zijn gehouden de door Gebruiker gehanteerde veiligheidsvoorschriften en gedragsregels strikt na te leven. Deze regels maken deel uit van de Reglementen van Gebruiker. Lid 2 Gebruiker heeft zijn veiligheidsvoorschriften en gedragsregels op zijn website vermeld, en deze liggen voorts ter inzage in zijn kantine. Lid 3 Het is Gebruiker toegestaan zijn veiligheidsvoorschriften en gedragsregels gedurende de looptijd van een overeenkomst te wijzigen. Wijzigingen zullen steeds schriftelijk aan de Klant bekend worden gemaakt, voordat deze in werking treden.

Artikel 11 Aansprakelijkheid Gebruiker Lid 1 Gebruiker beperkt zijn aansprakelijkheid tot het bedrag dat in het desbetreffende geval daadwerkelijk uit hoofd van zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Lid 2 Indien onder de aansprakelijkheidsverzekering van Gebruiker niet wordt uitgekeerd, om een reden die niet gelegen is in het eigen risico op deze verzekering, zal de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt zijn tot EUR 10.000,00. Lid 3 Gebruiker is niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade -waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend beperkt tot- gederfde winst en schade door bedrijfsstilstand. Lid 4 Gebruiker zal zich niet op enige beperking van aansprakelijkheid beroepen voor zover hem opzet of bewuste roekeloosheid treft. Lid 5 Niet alleen Gebruiker maar ook iedere persoon die hij in dienst heeft en voorts iedere derde die hij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst inschakelt, kunnen een beroep doen op deze aansprakelijkheid beperkende bepaling.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van de Klant en verzekering Lid 1 De Klant is jegens Gebruiker aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door een doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn Paarden (of andere dieren). Lid 2 De Klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn Paarden, die zich op het bedrijf van Gebruiker bevinden, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Daarnaast dient de Klant, met betrekking tot (schade veroorzaakt door) zijn Paarden (voor zover deze zich op het bedrijf van Gebruiker bevinden), een aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient tevens dekking te bieden indien een Paard bij een derde is gestald. 

Artikel 13 Accommodatie Lid 1 Gebruiker is gehouden om gedurende de looptijd van een overeenkomst -behoudens bijzondere omstandigheden- aan de Klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf gebruikelijk is. Lid 2 Gebruiker is tevens gehouden -behoudens bijzondere omstandigheden- de bijbehorende diensten te verlenen en/of de bijbehorende faciliteiten te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn. Lid 3 Indien sprake is van een overeenkomst die betrekking heeft op het ter beschikking stellen van accommodatie gelden de volgende aanvullende bepalingen. Lid 4 Gebruiker is gerechtigd om van de Klant te verlangen dat deze genoegen neemt met andere accommodatie dan volgens de betreffende overeenkomst ter beschikking gesteld zou worden, voor zover dergelijke alternatieve accommodatie min of meer gelijkwaardig is aan de overeengekomen accommodatie, zowel voor wat betreft de kwaliteit als voor wat betreft de (geografische) ligging. Lid 5 Indien Gebruiker zich op het in het vorige lid bepaalde beroept, heeft de Klant het recht om betreffende de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Lid 6 Indien Gebruiker zich uitgaven bespaart door (in overeenstemming met het hiervoor in lid 5 bepaalde andere accommodatie ter beschikking te stellen dan in eerste instantie overeengekomen, heeft de Klant recht op het bedrag van die besparing. Gebruiker zal verder niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 14 Paarden Lid 1 Het plaatsen en/of stallen van een Paard geschiedt uitsluitend in overleg met en conform aanwijzingen van Gebruiker. Het is niet mogelijk een Paard door een ander Paard te vervangen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van Gebruiker. Lid 2 Ieder Paard dient steeds te zijn ingeënt volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS).Voorafgaand aan de komst van enig nieuw Paard naar het bedrijf van Gebruiker dient van een inentingsbewijs aan Gebruiker te worden overgelegd. Lid 3 Met uitzondering van een Paard dat slechts een zeer korte periode op het bedrijf van Gebruiker verblijft, wordt ieder Paard, in overleg met een dierenarts, tenminste één keer per jaar ingeënt conform het in het vorige lid bepaalde, alsmede ontwormd, alsmede nagezien door de paardentandarts. De kosten hiervan zijn voor de eigenaar van het betreffende Paard. Ieder Paard (dat zich op het bedrijf van Gebruiker bevindt) wordt zoveel mogelijk gelijktijdig met alle andere Paarden ingeënt en ontwormd. Ook het nazien door de paardentandarts geschiedt zoveel mogelijk gelijktijdig. Lid 4 Indien daartoe aanleiding bestaat, naar het oordeel van Gebruiker, is Gebruiker gerechtigd om voorzorgsmaatregelen te treffen ter voorkoming van “insleep”, dan wel verspreiding van besmettelijke dierziekten. Dergelijke maatregelen geschieden steeds in overleg met de dierenarts van Gebruiker. 

Artikel 15 Dierenarts Lid 1 Indien een Paard van een Klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit zoveel mogelijk in overleg met de Klant, door de dierenarts van de Klant. Lid 2 In geval van nood is Gebruiker gerechtigd om, zonder overleg met de Klant, de dierenarts van de Klant in te schakelen. Is deze dierenarts niet beschikbaar, dan is Gebruiker gerechtigd om zijn eigen dierenarts in te schakelen. Of sprake is van een noodgeval, is uitsluitend ter beoordeling aan Gebruiker. Lid 3 Kosten van veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, en worden steeds afzonderlijk door Gebruiker aan de Klant doorberekend. 

Artikel 16 Trailers en overige (paarden-)vervoermiddelen Lid 1 Het stallen van trailers (of andere vervoermiddelen) geschiedt uitsluitend in overleg met en conform aanwijzingen van Gebruiker. Tijdelijk parkeren van auto’s, trailers en andere vervoermiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het bedrijf van Gebruiker. Lid 2 Indien sprake is van langdurige en/of zeer regelmatige stalling van trailers en/of andere vervoermiddelen op het bedrijf van Gebruiker, is Gebruiker gerechtigd om aan de Klant de daaraan verbonden kosten in rekening te brengen. Lid 3 Trailers en/of andere vervoermiddelen van de Klant die zich op het bedrijf van Gebruiker bevinden, bevinden zich daar te allen tijde voor rekening en risico van de Klant. De Klant dient zelf voor verzekering van dergelijke zaken te zorgen, alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen. 

Artikel 17 Klachten Lid 1 Een klacht over de uitvoering van een overeenkomst dient, volledig en duidelijk beschreven, bij Gebruiker te worden ingediend binnen twee weken nadat de Klant het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren. Lid 2 Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Klant zijn rechten ter zake de klacht verliest. 

Artikel 18 Geldigheid bepalingen algemene voorwaarden Lid 1 Indien een bepalingen in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, laat dit de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet. Lid 2 Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden ongeldig, dan zal deze bepaling worden vervangen door een bepaling die de ongeldige bepaling in economische en juridische zin zoveel mogelijk benadert. 

Artikel 19 Rechtskeuze en forum Lid 1 Iedere rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is onderworpen aan Nederlands recht. Lid 2 De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van eventuele geschillen kennis te nemen.

Privacy verklaring Manege Castellum:

Manege Castellum     24-05-2018   

Manege Castellum hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Als Manege Castellum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Verklaring vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Manege Castellum

Reijerscop 28
3454 HX De Meern

030-6771241

 Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het leveren van diensten die u van ons afneemt;
 • Het afwikkelen van betalingen;
 • Het samenstellen van een nieuwsbrief;
 • Het juist kunnen handelen bij een noodgeval en of medisch geval;
 • Het kunnen benaderen voor afgelastingen;
 • Het sturen van post.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankgegevens
 • Medische gegevens van ruiter(s)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Ons softwareprogramma Manegeplan
 • Microsoft in Office365 en Microsoft Azure
 • Verzending magazine Manegeruiter

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en / of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is als deze (persoons) gegevens bij ons opgevraagd worden in het een kader van een politieonderzoek. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Bewaartermijn

De gegevens blijven bewaard zo lang de persoon is ingeschreven. Dit omvat zowel alle persoonsgegevens, speciale gegevens en bankgegevens. Na afloop van de inschrijving worden de gegevens nog in inactieve vorm bewaard, onder andere voor de financiële administratie. De online persoonsgegevens in de adressenlijst wordt meteen na beëindiging van inschrijving verwijderd.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld;

 • Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren gebruikersnamen en wachtwoorden op al onze systemen;
 • We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.